Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov

Základní škola

Zápis do 1. třídy ZŠ Lukov
§ Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku.  Zákonný zástupce – rodič  je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Začátek povinné školní docházky lze odložit,  nejdéle však do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy. Podle § 37 školského zákona musí zákonní zástupci požádat o odklad povinné školní docházky dítěte v době zápisu. Žádost je potřeba doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obě posouzení budou kladná.

Zákonní zástupci žáků, kterým byl při minulém zápisu udělen odklad školní docházky, musí znovu požádat ředitele ZŠ o přijetí dítěte k povinnému základnímu vzdělávání.

Vzhledem k epidemiologickým opatřením se zápis do 1. ročníku  základního vzdělávání na školní rok 2021/2022 uskuteční bez osobní přítomnosti dítěte ve škole v termínu od 1. do 30. dubna 2021.

Zákonní zástupci žáků požádají o přijetí k základnímu vzdělávání elektronicky zde: aplikace.skolaonline.cz/…

Vyplněním Žádosti o přijetí, kterou společně s kopií rodného listu doručí do 30. dubna 2021 osobně, poštou, emailem nebo datovou schránkou na kontakty školy uvedené na žádosti.

V případě podávání Žádosti o odklad je potřeba k žádosti doložit Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Všechny 3 dokumenty je třeba doručit do 30. dubna 2021 osobně, poštou, emailem nebo datovou schránkou na kontakty školy uvedené na žádosti.

Po uvolnění epidemiologických opatření uspořádáme Miniškoličku, aby se děti přijaté do 1. třídy seznámily se školním prostředím a učiteli. O termínu konání budete včas upozorněni.

 

PaedDr. Jolana Vlková, ředitelka školy
reditel@zslukov.com
ID c4nmfac
tel.: 608 302 456

Základní škola Lukov, příspěvková organizace, Pod Kaštany 32, 763 17 Lukov

DSC04554